توضيحات پروژه

  • استفاده به عنوان ایزولاسیون به صورت مجرد و یا بامواد ترکیبی مانند رزین و قیر .
  • بهترین جایگزین به عنوان گونی در پروژه های ساختمانی و تقلیل مصرف قیرو تنظیم ضخامت دیواره ایزولاسیون.
  • استفاده در آنتیکهای سنگین تر که شالوده، نیازمند مقاومت بالا میباشد .