زبان


الیاف سوزنی

/الیاف سوزنی

الیاف سوزنی

صنایع حمل و نقل شامل حمل و نقل هوایی ، جاده ای و دریایی
صنایع نظامی و هوا – فضا
صنایع انرژی در همه حوزه های تولید و انتقال برق و صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
صنعت ساخت و ساز شامل صنایع زیربنایی و صنعت ساختمان
صنایع مبلمان شهری
وسایل خانگی
لوازم ورزشی

This function has been disabled for Armita.