توضيحات پروژه

  • صنایع حمل و نقل شامل حمل و نقل هوایی ، جاده ای و دریایی
  • صنایع نظامی و هوا – فضا
  • صنایع انرژی در همه حوزه های تولید و انتقال برق و صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
  • صنعت ساخت و ساز شامل صنایع زیربنایی و صنعت ساختمان
  • صنایع مبلمان شهری
  • وسایل خانگی
  • لوازم ورزشی