توضيحات پروژه

  • تنظیم دقیق و یکنواخت زوایا در هنگام اجرا
  • استحکام و مقاومت در برابر ضربه در کنج ها
  • سهولت اجرای نهایی و دقیق
  • قابل استفاده در حاشیه پنجره برای محافظت از نازک کاری