توضيحات پروژه

 

  • در مواردی که تقويت با ساير توری ها امکان پذير نيست وبا در نظر گرفتن دانه بندی ملات قابل استفاده می باشد.
  • استحکام بخشيدن به سنگهای مرمر – گرانيت – بادبر و تسهيل در نصب.
  • ايزولاسيون و استحکام لايه های خارجی بناها (کنيتکس – سيمان رنگی).
  • تقويت و يکپارچگی رزين های اپوکسی در کف و ديواره ها.
  • امکان پذير نمودن استفاده از لايه های نازکتر ملات جهت ترميم کف و مکان هايی که فشار زياد در سطح متحمل می شوند.
  • تقويت بلوک های سيمانی و جلوگیری از ترک خوردگی و شکنندگی بلوک های يک تکه به عنوان پايه.