توضيحات پروژه

  • روی تيرآهن در فصل مشترک با مواد پر کننده ديگر
  • برای طراحی و زيرسازی کاشی های به ابعاد کوچک
  • برای پر کردن گچ (ترکها) و درزهای تخته گچی، قالب گيری گچی و تسطيح سطح
  • برای حاشيه درها و پنجره ها (چهارچوب) و مکان هايی که دارای تبادل حرارتی زياد هستند . شومينه- فن کوئل –رادياتور شوفاژ – دور لوله بخاری و …