توضيحات پروژه

  • روی تيرآهن در فصل مشترک با مواد پرکننده ديگر.
  • طراحی زيرسازی کاشی در ابعاد بزرگتر و همچنين سنگ تزئينی در داخل.
  • برای تقويت ترکهای بزرگتر و همچنين تقويت پر کننده ها (گچ خاک – گچ آهک و …)
  • تقويت کاشی و سنگ و جلوگيری از آسيب ديدگی حمل و جلوگيری از باز شدن ترکهای سنگ درهنگام برش.
  • تسهیل درنصب کاشی وسنگ وهمچنین تسطیح زیرسازی کاشی.
  • تقویت فصل مشترک مصالح نامتجانس.
  • استفاده درجدارهای دودکش وکانالهای تهویه هوا.