توضيحات پروژه

  • روی تيرآهن در فصل مشترک با مواد پرکننده ديگر
  • طراحی زيرسازی کاشی در ابعاد بزرگتر و همچنين سنگ تزئينی در داخل
  • برای تقويت ترکهای بزرگتر و همچنين تقويت پر کننده ها (گچ خاک – گچ آهک و …)
  • تقويت کاشی و سنگ و جلوگيری از آسيب ديدگی حمل و جلوگيری از باز شدن ترکهای سنگ درهنگام برش
  • تسهیل درنصب کاشی و سنگ و همچنین تسطیح زیرسازی کاشی
  • تقویت فصل مشترک مصالح نامتجانس
  • استفاده درجدارهای دودکش وکانالهای تهویه هوا