توضيحات پروژه

  • صنایع حمل و نقل شامل حمل و نقل هوایی ، جادهای و دریایی
  •  صنایع نظامی و هوا – فضا
  •  صنایع انرژی در هر حوزه های تولید و انتقال برق و صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
  •  صنعت ساخت و ساز شامل صنایع زیربنایی وصنعت ساختمان
  •  صنایع مبلمان شهری
  •  وسایل خانگی
  •  لوازم ورزشی